Privacyverklaring

Studio ECO, gevestigd aan Gelders Benedeneind 18 te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij voor onze diensten. Persoonsgegevens die wij  verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website,  KvK gegevens en bankrekeningnummer.

Online-monitoring
Als uw zonnestroom systeem is aangesloten op on-line monitoring, zodat u op uw PC, tablet of smartphone via het internet kunt zien wat uw zonnepanelen hebben opgewekt, dan maakt u daarbij gebruik van de server van de fabrikant van de omvormer(s). De gegevens die met deze servers worden gedeeld zijn: de locatie van de zonnepanelen (uw adres) en de gegevens met betrekking tot de opwekking van energie door uw zonnepanelen (hoeveel stroom brengen ze op). Deze gegevens vallen onder de privacyverklaring van de betreffende omvormer fabrikant.

Voor klanten met SMA omvormers vindt u de verklaring hier. Voor klanten met SolarEdge omvormers hier. Neem voor overige merken contact met ons op.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

  • – Om u te kunnen bellen of e-mailen in verband met de uitvoering van onze dienstverlening;
  • – Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • – Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • – Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden;
  • – Om uw betalingen af te handelen;
  • – Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.
  • – De monitoring gegevens van uw zonnestroominstallatie

Vindt besluitvorming plaats op basis van geautomatiseerde verwerkingen?

Nee, wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s en of -systemen: Mailchimp, Google Analytics, GSuite en Moneybird.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij maken voor het versturen van email nieuwsbrieven, facturen en tijd- en projectregistratie gebruik van externe partijen. Wij verhuren of verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Ja, u hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studioeco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@studioeco.nl.

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming: R. F. van Doorn

Website: www.studioeco.nl

Telefoonnummer: 085 06 85 504